Privātuma Politika

1. Vispārējie noteikumi

1.1. SIA KONSULTĀCIJAS BB Ir apņēmies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA KONSULTĀCIJAS BB, vienotais reģistrācijas numurs: 40103718030, juridiskā adrese: Elvīras iela 1B, Rīga, Latvija

, tālr. numurs: +371 26565606. 

1.2.1. Sabiedrība nodrošina personas datu apstrādes likumību un godprātību.

1.2.2. Personu datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Datu subjekta tiesības.

1.2.3. Datu subjektiem tiek sniegta pārredzama informācija par to, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un to, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti, norādot konkrētus apstrādes nolūkus.

1.2.4. Sabiedrība nodrošina, ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un tie ir nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Sabiedrība apstrādā tikai tādus datus un tādā apmērā, kas atbilst Sabiedrības saimnieciskai darbībai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu.

1.2.5. Dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams.

1.2.6. Sabiedrība nodrošina, ka personas dati ir precīzi, nodrošina, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti.

1.2.7. Personas datus Sabiedrība apstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi sistēmām un aprīkojumam, kas tiek izmantots datu apstrādei.

1.2.8. Personas dati netiek pārsūtīti bez drošas un adekvātas aizsardzības.

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

  1. Kādus personas datus mēs pastrādājam

2.1. SIA KONSULTĀCIJAS BB veic sekojošu personas datu apstrādi:

2.1.1. vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija – lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums., kā arī lai sazinātos ar Jums un palīdzētu par jautājumiem, kas varētu būt radušies iegādājoties preci/saņemot pakalpojumu, lai sniegtu Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA KONSULTĀCIJAS BB.

2.1.2. Jūsu maksājuma informācija – lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA KONSULTĀCIJAS BB.

2.1.3. Jūsu komunikācijas ar mums vēsture un Pirkuma un darbību vēsture – lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par pakalpojumu un preču kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.

2.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

  1. Kādus personas datus mēs nododam trešajām personām

3.1. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

3.1.1. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību izskatīšanai.

3.1.2. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.

3.2. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

3.3. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

3.4. Jūsu personas datus varam nodot valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  1. Sīkdatnes (cookies)

4.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos..

4.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

4.3. www.mikelisbendiks.com neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

4.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

4.4.1. www.mikelisbendiks.lv pielāgošanai lietotāju vēlmēm,

4.4.2. www.mikelisbendiks.lv izmantošanas optimizēšanai,

4.4.3. www.mikelisbendiks.lv reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,

4.4.4. www.mikelisbendiks.lv statistikas veidošanai par  apmeklētāju skaitu.

4.5. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. www.mikelisbendiks.com  ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.mikelisbendiks.com pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

  1. Komerciāli paziņojumi

5.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

5.2. Lai sniegtu informāciju par www.mikelisbendiks.com piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārzinis var izmantot personas datus.

5.3. Izmantojot www.mikelisbendiks.com, var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

5.4. Datu subjekts var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa personas datus tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Pārzini, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: mikelis@mikelisbendiks.com. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

  1. Jūsu tiesības

6.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

6.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

6.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);

6.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

6.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

6.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

6.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

6.8. tiesības uz datu pārnešanu;

6.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

6.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

6.11. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

6.12. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

  1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

7.1. Izmantojot vietni www.mikelisbendiks.com un/vai piedaloties www.mikelisbendiks.com aktivitātēs, Jūs apliecinat savu piekrišanu personas datu apstrādei.

7.2. Pārzinis patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot www.mikelisbendiks.com sadaļā Privātuma politika.

  1. Saziņa ar mums

8.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

8.2. Saziņai ar mums Jūs varat izmantot jebkuru Jums ērtāko saziņas veidu, kuri norādīti interneta vietnē www.mikelisbendiks.com sadaļā Kontakti.

 

Augstāk minētā informācija atjaunota 23.02.2022.